Αγορά Παραγώγων 


  • Από το 2001 η εταιρεία μας είναι μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών για Παράγωγα προϊόντα έχοντας και την ιδιότητα της εκκαθάρισης συναλλαγών.
  • Πρόσθετα ενεργούμε ως Ειδικοί Διαπραγματευτές στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ) του FTSE-25. Το 2013 η εταιρεία είχε μερίδιο 2.11% της αγοράς στα συμβόλαια του FTSE-25.
  • Τα πιστοποιημένα και έμπειρα στελέχη του τμήματος εκτός από την απλή διαβίβαση εντολών, είναι πρόθυμα να βοηθήσουν στο σχεδιασμό της κατάλληλης στρατηγικής ανάλογα με το προφίλ ρίσκου του κάθε ενδιαφερόμενου επενδυτή αλλά και τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου του.
  • Επιπλέον παρέχεται από το τμήμα σχόλιο πάνω στην τεχνική εικόνα της αγοράς τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα το οποίο βρίσκεται στην πρωινή καθημερινή έκδοση του τμήματος ανάλυσης.
  • Εκτός από το Χρηματιστήριο Αθηνών οι πελάτες μας έχουν την δυνατότητα μέσω της ΒΕΤΑ να πραγματοποιήσουν συναλλαγές στις διεθνώς μεγαλύτερες αγορές Παράγωγων προϊόντων ανά τον κόσμο. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της άριστης συνεργασίας που διατηρεί η ΒΕΤΑ με τους διεθνώς σημαντικότερους και μεγαλύτερους Οίκους Συναλλαγών.