Διαχείριση Χαρτοφυλακίου


Σε επίπεδο διαχείρισης περιουσίας, η Διεύθυνση Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου της ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες ενεργούς διαχείρισης χαρτοφυλακίου (discretionary portfolio management) προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ιδιώτη, εταιρικού ή θεσμικού επενδυτή και προσαρμοσμένες στο επενδυτικό τους προφίλ.

Περισσότερα..

 

BETA - Z Trade Online Trading


Online εκτέλεση εντολών για μετοχές, παράγωγα, δικαιώματα, παρακολούθηση χαρτοφυλακίων και χρηματικών κινήσεων, ταυτόχρονα με την πλήρη παρακολούθηση των αγορών μέσω της αξιόπιστης και ασφαλής πλατφόρμας ZTrade Trading.

>> Z-Trade PLUS

 

 

Διεθνή Χρηματιστήρια


Το τμήμα διεθνών αγορών είναι υπεύθυνο για τη λήψη & διαβίβαση εντολών άλλα και το trading επί μετοχών και παραγώγων που διαπραγματεύονται σε αλλοδαπά χρηματιστήρια, κατά κύριο λόγο Euronext, Xetra, NYSE & Nasdaq, για λογαριασμό ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών.

Περισσότερα..